БААЗ Бараа материал

Бараа материалын орлого, зарлага хөтлөх, өртөг тооцох үйлдлүүдийг агуулсан
БАРАА МАТЕРИАЛЫН БҮРТГЭЛИЙН MОДУЛЬ

Бүртгэлээ хөтөлж үлдэгдлээ хянана

“БААЗ Бараа материал” модуль нь бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах болон борлуулах үйл ажиллагааны бүртгэлийг хөтлөнө.
Бараа материалын бүртгэлийг дараах төрлөөр дэлгэрэнгүй бүртгэнэ.

 • Бараа - Зарж борлуулах зорилгоор өөрийн өмчлөлд байгаа материал
 • Хангамжийн материал - Байгууллагын дотоод хэрэгцээнд ашиглагдах материал
 • Ажил үйлчилгээ - Борлуулах ажил, үйлчилгээ

Хийгдэх үйлдлүүд

Үндсэн бүртгэл

 • Байршил
 • Барааны ангилал
 • Бараа материалын бүртгэл
 • Эхний үлдэгдэл

Бараа материалын орлого

 • Худалдан авалт
 • Татан авалт

Бараа материалын зарлага

 • Борлуулалт
 • Дотоод хөдөлгөөн
 • Зарлага

Бусад

 • Өртөг тооцолт
 • Барааны карт
 • Жагсаалтууд
  (гүйлгээний жагсаалт, дотоод тайлангууд)

БААЗ Бараа материал модулийн боломжууд

inventory icon

Ажлын хуваарь

БААЗ Бараа материал модулийг ашигласнаар нярав бүр өөрийн хариуцах бүртгэлээ хөтлөнө.

inventory icon

Бараа материалын тайлан

Бараа материалын тайлангуудыг шүүж харах боломжтой. Үүнд:

 • хугацаагаар
 • төрлөөр
 • байршлаар
 • нярваар
inventory icon

Үлдэгдлээ хянана

Барааны үлдэгдэл болон өртгийн мэдээллээ бодит цагийн байдлаар харна.

salary icon

Бусад модулийг ашиглах

БААЗ Санхүү модуль ашиглан бараа материалын ажил, гүйлгээг санхүүгийн журналд бүртгэх боломжтой.

Тайлангууд

Асуулт хариулт

Бараа, хангамжийн материал, ажил үйлчилгээний бүртгэл хөтлөх, өртөг тооцоолоход ашиглана. БААЗ Бараа материалыг ашиглахад нягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэг шаардлагагүй.
Барааны өртгийг 2 аргаар тооцоолно. Үүнд:
- дундаж өртгийн арга
- эхэлж авсанаа эхэлж зарлагадах арга
* Бараа бүртгэх үед барааны өртөг тооцох аргыг сонгож өгнө.
Бараа материалын бүртгэл нь барааны байршлаар хийгдэнэ. Барааны нярав нь өөрийн хариуцсан байршил дахь бүртгэлийг хөтлөнө.
* Барааны байршлыг бүртгэхээс бүртгэл эхэлнэ.
* Дэлгэрэнгүйг "БААЗ системийн бүртгэлийн бодлого" баримтын "Бараа материал" хэсгээс харна уу.
Бүртгэлээ санхүүгийн журналд бүртгэхийн тулд одоо ашиглаж буй компанидаа санхүүгийн модулийг нэмж суулгана. Энэ тохиолдолд үйлчилгээний төлбөр өөрчлөгдөнө.
* БААЗ Бараа материал болон санхүүгийн модулийг өөр, өөр компанид ашиглаж байгаа бол нэгтгэх буюу санхүүгийн журналд бүртгэх боломжгүй.

Бүх модулийг агуулсан ҮНЭГҮЙ хувилбарыг туршиж үзэх боломжийг ашиглана уу.

Хэрхэн эхлэх вэ? Туршиж үзэх